Aktuality
  O naší obci
  Pohled do historie
  Kronika obce
  100 let kostela
  Úřad
  Úřední deska
  Poskytnuté informace
  Vyhlášky
  Zastupitelstvo

- období 2014 - 2018

Usnesení ze zasedání
zastupitelstva

  Usnesení Rady obce

- období 2006 - 2014

- období 2014 - 2018

  Kulturní akce
  Sport
  Školy
  Ostatní informace
  Splašková kanalizace

  Územní plán obce

  Galerie fotografií
  Mapa obce
  3D model

  Volby r. 2016

  Volby r. 2014

  Volby r. 2013

  Volba prezidenta
  Volby r. 2012
  Volby r. 2010
  Volby r. 2009
  Volby r. 2008
  Volby r. 2006
  Volby r. 2004
  Volby r. 2002
  Evropská unie

Obecní úřad
Tel.: 59 50 52 578
urad@ludgerovice.cz
ostatní kontakty >

Obecní knihovna
Tel.: 55 38 76 017
knihovna@ludgerovice.cz
ON-LINE katalog

Zelená informační linka
pro naše občany

800 10 10 87
ZDARMA

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Dlouhodobá předpověď počasí
 

        Databáze firem Evropské databanky

Nabídka práce

 

 

 

 

 

  Ludgerovice.cz - Aktuality

 AKTUALITY A OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Dotační program Kotlíkové dotace v Obci Ludgeřovice

 

 

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje

 

Vyhláška o dni a místě konání voleb do zastupitelstva kraje

 

Vítání občánků

Vážení rodiče,

v sobotu 22. října 2016 se uskuteční vítání dětí.

Přihlásit se můžete, pokud se Vaše dítě narodilo během posledního roku a od narození má stále trvalý pobyt v Ludgeřovicích. Stačí, když se jeden z rodičů dostaví se svým občanským průkazem a rodným listem dítěte na Obecní úřad v Ludgeřovicích do kanceláře č. 10 v 1. poschodí.

Uzávěrka přihlášek na podzimní vítání je ve středu 10. října 2016.

Severní Korea a Taekwon-Do - beseda

 

Řídím bez opice - preventivní akce Policie ČR

- informace

- plakát

Drakiáda 2016

 

Zatrpklý pyroman - Divadlo Propadlo z Václavovic v Ludgeřovicích

 

Výstava kanárů

 

Škola Taekwon-Do ITF KANGSONG pořádá nábor nových členů

 

Z koncertu Svatováclavského hudebního festivalu 2016 v našem kostele

Byl to koncert 13. ročníku tohoto festivalu, konal se 17.9.2016 pod záštitou starosty obce Mgr. Daniela Havlíka. Koncertovali zde všem dobře známí umělci Marek Eben - recitace a Tomáš Thon - varhany. Na programu bylo velké hudební dílo Petra Ebena JOB na známé téma z bible - starého zákona o tom jak Bůh ponoukaný Satanem zkoušel bohabojnost, pokoru a oddanost bohatého a úspěšného člověka Joba, vlastníka tisícových stád dobytka, otce velké, zdravé rodiny. Bůh postupně vzal Jobovi velmi drastickými způsoby nejdříve jeho stáda i s pastevci, pak jeho děti, později pak i zdraví Jobovi. Job však ve všech zkouškách obstál, ve své oddanosti bohu vytrval. Bůh jej nakonec bohatě odměnil ještě většími stády dobytka, ještě větší rodinou a velmi dlouhým životem, takže ještě zažil čtvrtou generaci svých potomků.

Petr Eben své hudební dílo JOB naplnil moderní, náročnou, silnou hudbou, která zní naléhavě a velkolepě.

Syn Petra Ebena Marek je všestranným mimořádně úspěšným umělcem a velkým člověkem. Provázel koncert recitací Jobova příběhu, jak ho podle Bible komentoval jeho otec.

Tomáš Thon je mezinárodně úspěšný hráč na varhany, je umělcem se širokým záběrem. Mimo jiné pod vedením Petra Ebena podrobně studoval celé Ebenovo varhanní hudební dílo a je jeho zasvěceným interpretem.

Koncert přilákal velký počet posluchačů, všechny lavice v kostele byly plně osazené. Marek Eben i Tomáš Thon podali obdivuhodný výkon. Publikum bylo hudbou i mluveným slovem fascinováno. Po koncertu posluchači aplaudovali vestoje.

A. Vjačka

Z 11. zasedání obecního zastupitelstva

Konalo se 14.9.2016 v sále obecního domu. Přítomno bylo 12 zastupitelů, později se dostavil třináctý. Jednání sledovalo 5 občanů obce. Před zahájením zasedání proběhlo ocenění mnohonásobného dárce krve pana Jana Vejvorka, ten už daroval krev neuvěřitelných 250 krát. Přišel i s manželkou a dvěma dětmi. Starosta a místostarostka mu poděkovali za jeho vzácné a nesmírně potřebné dárcovství, předali finanční dar obce a malou pozornost. Samotné jednání zastupitelstva bylo krátké, skončilo za necelou hodinu. Zastupitelé mimo jiné projednávali a schvalovali několik případů prodeje pozemků, projednali a schválili rozpočtové opatření obce. V diskusi po skončení zasedání týkající se stavu připojování rodinných domků ke splaškové kanalizaci bylo panem Jiřím Olšákem, vedoucím oddělení životního prostředí sděleno, že počet připojených domů už překročil 1160. Vlastníci zbývajících nepřipojených domů, je jich méně než 200, jsou odborem životního prostředí Městského úřadu Hlučín postupně písemně vyzýváni, aby buď dům k splaškové kanalizaci urychleně připojili, nebo předložili doklady o vyvážení žumpy. Jinak jim hrozí vysoká pokuta.

A. Vjačka

Klub důchodců Vrablovec oslavil hlučínský krmáš

Důchodci slavili 7.9.2016 odpoledne ve Společenském domě. Přišli je pozdravit i představitelé obcí. Za Ludgeřovice to byli starosta Mgr. Daniel Havlík a místostarostka Ing. Alena Janošová. Za Hlučín starosta Mgr. Pavel Paschek, místostarostka Blanka Kotrlová a koordinátorka Komunitního plánování Hlučínska Ing. Tereza Šimánková. Všichni ocenili bohaté aktivity klubu a odpověděli na dotazy týkající se například vybavení autobusových zastávek na Vrablovci. Předsedkyně klubu Eva Vojevodová připomněla historii hlučínského krmáše a plánované akce klubu v nejbližší době. Pak už začala krmášová oslava s pohoštěním, sousedským povídáním, zpíváním. Vydržela až do večera, všichni pak odcházeli domů spokojeni.

A. Vjačka

Ze soutěží hasičů na Menšíkové louce 3.9.2016

Tradičně je každým rokem pořádají ludgeřovičtí dobrovolní hasiči, letos po jedenácté. Bylo hezké, hodně teplé letní počasí, slunce naštěstí nepálilo, bylo přikryto vysokou oblačností. Soutěžící byli ze sborů dobrovolných hasičů z řady okolních obcí a také z Polska a Slovenska. Všechny účastníky přivítali starosta obce Mgr. Daniel Havlík a starosta našich hasičů Josef Pudich. Akce byla perfektně připravená, místní hasiči jsou zkušenými organizátory. Zajistili i dobré ozvučení celého areálu soutěže a perfektní komentování průběhu soutěže jejich členem Jiřím Čecháčkem. Postarali se i o bohatý sortiment občerstvení. Pro vítěze byly připravené poháry.

Dopoledne soutěžili mladí hasiči od 12 do 18 let, zvlášť děvčata mladší a starší, chlapci mladší a starší, celkem 30 soutěžících. Šlo o IV. ročník modifikované soutěže v TFA pro mladé hasiče.

Odpoledne soutěžili dospělí. Šlo o XI. ročník modifikované soutěže dvojic v TFA. Soutěžilo 24 dvojic mužů a 7 dvojic žen. Muži soutěžili o putovní pohár.

Dopolední i odpolední soutěže byly fyzicky velmi náročné. Zejména muži v úplném těžkém protipožárním oblečení s přilbou na hlavě a dýchacím přístrojem na zádech po absolvování závodu v trvání kolem 3 až 5 minut padali vyčerpáním.

Všechny výsledky najdete na Webu ludgeřovických hasičů.

A. Vjačka

Vyšlo záříjové číslo Ludgeřovického zpravodaje

Naleznete v něm úvodní slovo starosty, dále například články o akcích místních spolků, o průtrži mračen a jejích následcích, o končících žních, doslovný opis kroniky obce Ludgeřovice za rok 1972 s komentářem, o setkání letošních osmdesátníků, o problematice invazivních rostlin, upoutávky na chystané kulturní akce, Dotační program Kotlíkové dotace v obci Ludgeřovice, inzeráty a další články. Zpravodaj má 36 stran, je v něm otištěno 31 fotografií. V příloze najdete aktuální jízdní řády autobusů. Všechny články a fotografie také naleznete zde v sekci Zpravodaj.

A. Vjačka

Slavnostní zahájení školního roku 1. září 2016

Zahajováno bylo po řadě let, kdy tzv. Dolní škola nebyla pro vyučování pro nevyhovující stav budovy používána, na dvou místech. V 8 hodin v nově rekonstruované Dolní škole a v 9 hodin v hlavní budově školy v ulici Markvartovická. V Dolní budově se otevírala 1. třída základní školy a jedna třída mateřské školy.

V Dolní škole děti a jejich rodiče přivítali Mgr. Daniel Havlík - starosta obce, Ing. Alena Janošová - místostarostka obce, Mgr Karel Moric - ředitel školy, Ing Pavel Borek - předseda SRPDŠ, Mgr. Václav Koloničný - ludgeřovický farář. Přišel i klaun a dětem rozdával barevné balonky. Všichni popřáli dětem a jejich rodičům aby se jim ve škole líbilo a byli v učení úspěšní. Starosta obce k tomu pověděl základní fakta o provedené rekonstrukci budovy i celého školního pozemku. Pak byla stříhána obvyklá bílá páska a už mohly děti a jejich rodiče poprvé vstoupit do budovy. Děti do mateřské školy si hned v přízemí pod dohledem učitelek odložily věci v šatně a pokračovaly prohlédnout si ložnici, záchody, umývárny, hernu, kde pak zůstaly a okamžitě si začaly hrát. Vše se událo bez dalších oficialit. To prvňáčci byli i s rodiči zavedeni v přízemí do tělocvičny, kde se konalo slavnostní pasování prvňáčků. Pasování provedly žákyně 9. třídy. Pak si děti odvedla do třídy v patře jejich třídní učitelka Mgr. Alena Rajnochová, kde si poprvé sedly do lavic.

V hlavní budově se slavnost zahajování školního roku konala, obdobně jako v minulých letech, ve velké chodbě školy, kde se shromáždily všechny děti od 2. do 9. tříd, jejich rodiče a učitelé. Zahájila učitelka Mgr. Marcela Bílová. Všechny pak pozdravili a hodně úspěchu ve škole popřáli starosta, ředitel školy, farář a předseda SRPDŠ. Vybraní žáci také všem zazpívali, zahráli, zarecitovali. Pak se už děti se svými třídními učiteli odebrali do svých tříd. V půl desáté se ve vstupní hale konalo pasování prvňáčků. Děti a jejich rodiče přivítali starosta, ředitel školy, předseda SRPDŠ a farář. Žačky 9. třídy pak provedly pasování a paní učitelka Mgr. Michaela Kryglerová si prvňáčky odvedla do třídy, kde jejich rodiče s dojetím sledovali první chvíle svých potomků ve školních lavicích.

Letošní slavnost zahájení školního roku se vydařila, přispělo k tomu i nádherné ještě letní počasí.

A. Vjačka

Bojujeme proti invazivním druhům rostlin

 

Bezplatná daňová složenka

Ve snaze usnadnit občanům plnění jejich daňových povinností, zavádí Finanční správa od 1. března 2016 tzv. daňovou složenku. Díky této složence budou moci občané, kteří preferují hotovostní placení, zaplatit své nejběžnější daně na nejbližší poště bez poštovného. Mnohonásobně se jim tím rozšíří dostupnost této služby. Složenky jsou k dispozici na všech poštách a na územních pracovištích Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj.

- Placení vybraných druhů daní prostřednictvím poštovní poukázky A - doklad V/DS

- Informace pro fyzické osoby k placení vybraných druhů daní od 1. 3. 2016

- Bezplatná daňová složenka - pokyny k vyplnění

Informace pro občany ČR s trvalým pobytem na adrese ohlašovny

Od 1. 1. 2016 jsou pro Vás ukládána oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na ohlašovně, v jejímž správním obvodě máte hlášen trvalý pobyt. V Ludgeřovicích jsou oznámení uložena v kanceláři č. 10 v prvním poschodí v budově obecního úřadu.

- leták „Máte evidovánu adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny?“

Vyžádejte si zdarma „vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí“

 

Nová možnost placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO

 

Dýchejme čistý vzduch - informace o projektu

 

Pomoc obětem kriminality v Ostravě

 

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje

Ministerstvo životního prostředí ČR provádí aktualizaci Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 2016. Návrh koncepce včetně jejich vlivů na životní prostředí je zveřejněn v informačním systému SEA na adrese http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php.
 

Oznámení o osvobození od místního poplatku

V sekci formuláře finančního úseku je možné stáhnout elektronickou verzi formuláře - Oznámení o osvobození od místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 

Obec Ludgeřovice má zpracovaný návrh nového územního plánu

Návrh nového územního plánu Ludgeřovice byl spolufinancován v rámci Integrovaného operačního programu z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.


 

 UDÁLO SE A OSTATNÍ UDÁLOSTI

 

Klub důchodců Ludgeřovice se loučil s létem

Tato tradiční akce KD se tak jako v minulých letech konala v areálu moštárny ludgeřovických zahrádkářů v ulici U Dvora. Letos to bylo 26. srpna. Bylo jasno a teplota se blížila +30ºC, pod slunečníky a s dostatkem tekutin však bylo dobře. Účastníků bylo dost, akce byla pečlivě svépomocí připravená, organizovaná i provedená. Všichni byli spokojeni, dobře se bavili a od 16 hodin vydrželi až do tmy.

A. Vjačka

Z prvního podzimního soutěžního fotbalu na domácích hřišti

Konalo se 20.8.2016 a mužstvo TJ Ludgeřovice se domácím divákům po dvou letech poprvé předvedlo po postupu do IA třídy. Předešlé dva ročníky hráli v nižší IB třídě, do které sestoupili v roce 2014. Bylo to už druhé utkání v novém ročníku, to prvé odehráli před týdnem s mužstvem TJ Tatran Štítina na jejich hřišti, kde vyhráli 4:2.

Mužstvo TJ Ludgeřovice nastoupilo k utkání prakticky ve stejném složení, v jakém na jaře skončili, všichni hráči jsou místní, většina má za sebou působení v domácích družstvech žáků a dorostu. Soupeřem bylo mužstvo TJ Sokol Štěpánkovice. Před zahájením utkání hráči i diváci minutou ticha uctili památku nedávno zesnulého bývalého dlouholetého hráče TJ Ludgeřovice pana Jindřicha Smolky, známého pod přezdívkou „Haja“.

Utkání se rozjelo s velkým nasazením hráčů obou mužstev, hrálo se tvrdě s řadou nedovolených zákroků. Hra však byla z obou stran neurovnaná, přihrávky se moc nedařily. Po prvním poločase domácí vedli 1:0. Druhý poločas byl mnohem fotbalovější, zejména ze strany domácích, kteří nakonec vyhráli 4:1, když hosté snižovali až v 90. minutě. Diváci odcházeli spokojení. Po dvou zápasech tak má mužstvo TJ Ludgeřovice plný počet bodů, vstup do vyšší soutěže se jim daří, držme palce, ať jim to vydrží a ročník soutěže 2016-2017 bude pro ně úspěšný.

A. Vjačka

 

 

Admin >


 

Zpravodaj
Články z tisku
Váš názor

Informace fin. úseku
Formuláře fin. úseku
Formuláře stav. úřadu
Žádost o vyjádření
k existenci sítí


Veřejné zakázky
Czech POINT
Majetková přiznání
Sčítání lidu 2011

Technické služby Ludgeřovice

Klub důchodců Vrablovec
Sdružení obrany
spotřebitelů

TV Hlučínsko
eSeznam.cz
Prajzské noviny
Komunitní plánování Hlučínska
Ludgeřovický miniexpres

Charitní domov sv. Mikuláše


Sekce pro zastupitele
a radní obce

- období 2014 - 2018

Město TISOVEC
Slovenská republika

Město PUTNOK
Maďarská republika
(video prezentace)

Obec NOWY ZMIGRÓD
Polská republika

----

Smlouva o spolupráci mezi partnerskými městy a obcemi

Obecní úřad Ludgeřovice
Markvartovická 52/48
747 14  Ludgeřovice
Tel.: +420 59 50 52 578
Fax: +420 59 50 52 278
E-mail: urad@ludgerovice.cz
ID dat. schránky: n9bb3cx
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
Pokladna: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, čtvrtek 8.00 - 12.00

IČO: 00300390, DIČ: CZ00300390
 
Obec Ludgeřovice - Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho části je možné pouze se souhlasem obce Ludgeřovice